Nyttiggørelse af industriaffald

Vi er klar til at tage ansvaret for vores kunders samlede waste management. Det betyder også økonomisk og miljømæssig bæredygtige løsninger til bortskaffelse af industriaffald.

Genanvend biprodukter på sikker og miljøvenlig vis

Typiske materialer, der kan afledes fra energi- og industriproduktion og nyttiggøres, er f.eks.:

  • Bund- og flyveaske fra kraftværker
  • Stålsand, affald fra minedrift og sand fra sandblæsning
  • Støbesand og støv
  • Forskellige typer slam og udgravningsjord
  • Fiberholdigt ler og gylle
  • Forskellige typer groft knust sten

Vi nyttiggør primært biprodukter i forbindelse med vores nuværende aktiviteter i etablering af veje, åbne pladser og gader, jordrensning, beskyttelse af grundvand og etablering af deponier. Nogle biprodukter kan også anvendes til jordforbedring.

Slaggegrus fra bundaske som byggemateriale

Bundaske, der stammer fra afbrænding, opgraderes ved en udskilning af de indeholdte metaller, som kan genanvendes. Når dette slaggegrus, der kan sammenlignes med knust sten, er fremstillet af mineralmaterialet, kan det erstatte natursand og knust sten i jord- og betonarbejde. Slaggegrus kan anvendes som byggemateriale til mange formål.

I produktionen af cementsand anvendes en blanding af slaggegrus og aske fra afbrændingen af biobrændsel som erstatning for cement, og dermed reduceres byggeindustriens udledning af kuldioxid. Finere slaggegrus kan også anvendes som fyldmateriale ved nedgravning af rør.

Kontakt os - vi er klar til at håndtere selv de mest udfordrende biprodukter og udvikle nyttiggørelsen af materialerne.