Energi

I vores energiproduktion nyttiggør vi affaldsmaterialer, som ikke egner sig til genanvendelse. Den producerede energi anvendes til kommunal fjernvarme og elektricitet til det landsdækkende strømnet.

Få energi ud af affald

Trods sorteringen ved kilden indeholder blandet affald altid elementer, som ikke kan nyttiggøres som materiale. For begge typer materialer og for farlige affaldselementer har brugen til energiproduktion altid været en sikker og økonomisk fornuftig mulighed.

Fortum har samlet sine produktionsfaciliteter i Finland, Sverige og Danmark, hvor affaldet udnyttes til energiproduktion i form af fjernvarme og procesvarme foruden elektricitet. Fjernvarme leveres til brug i nærliggende områder i kommunen.

Erstatning af fossile brændstoffer med affaldsbrændstof, der ikke egner sig til genanvendelse, reducerer drivhuseffekten og gør det muligt at tilbyde billigere og mere miljørigtig produktion af fjernvarme.

I 2014 producerede Fortum i alt 1.168 GWh fjernvarme og 211 GWh elektricitet. Med den energi, som Fortum producerede, er det muligt at opvarme ca. 60.000 enfamilieshuse.

Vi arbejder for højere effektivitet i genindvindingen af energi

I vores tid som virksomhed har vi lagt markant fokus på højere effektivitet i genindvindingen af energi fra affald. Vi har f.eks. øget effektiviteten i fjernvarmeproduktionen med 27 GWh gennem øgede investeringer.

I 2016 er der planer om at styrke effektiviteten med hensyn til udnyttelsesgraden for den genindvundne energi på anlæggene i Sverige og Danmark. Målet er at opnå højere effektivitet i varmegenindvinding fra filtrerede forbrændingsgasser.

Med højere effektivitet i energiforbruget garanterer vi vores kunder, at fjernvarmen er både billig og miljøvenlig at producere. Dette gør det nemmere for kunderne at drive en rentabel forretning og bevare deres markedspositioner.

Kundespecifikke løsninger til energiproduktion og udledningsminimering

Ved at knytte kundens egen viden om processer og produktion med Fortums ekspertise bliver det muligt at finde omkostningsbevidste og innovative løsninger på ressourcegenanvendelse og energiproduktion.

Vi har udformet kundespecifikke løsninger, hvor affaldets energiindhold udnyttes, udledningerne fra energigenindvindingen bliver behandlet, og kunderne får energiproduktion til en konkurrencedygtig pris. Med disse løsninger øger vi effektiviteten i vores processer.

Energivirksomheders aktiviteter er en hjørnesten for Fortum, og gennem samarbejde når vi frem til de bedste løsninger, set fra alle synsvinkler.